AVISO LEGAL

1. Datos identificativos

FARO DE VIGO,S.A.U. (en diante A COMPAÑÍA),é unha entidade cuxo domicilio social se atopa en Vigo,rúa Policarpo Sanz,22,baixos,e o seu CIF é A-36600815. A súa dirección de correo electrónico de contacto é contacto@farodevigo.es

1.2. A COMPAÑIA está inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra,folio 75 do libro 583 de Sociedades,folla PO-2760,inscrición 56ª.

1.3. Os contidos da páxina web: www.farodevigo.es son realizados pola COMPAÑÍA.

2.Obxecto do aviso legal e aceptación do usuario.

2.1. Este Aviso Legal regula as condicións de acceso e utilización da páxina web www.farodevigo.es (en diante "o sitio web"),que A COMPAÑÍA pon a disposición dos usuarios de Internet.

2.2. Enténdese por usuario calquera persoa que acceda ou utilice o sitio web.

2.3. O acceso ou utilización do sitio web e calquera das súas páxinas por un usuario,estea ou non rexistrado como tal,implica a aceptación sen reservas por este do presente Aviso Legal. Por iso rogamos léao atentamente.

3. Modificacións das condicións do Aviso Legal

A COMPAÑÍA poderá,en todo momento e sen previo aviso,modificar o presente Aviso Legal mediante a publicación das devanditas modificacións no sitio web. É responsabilidade do usuario revisar o sitio web e o Aviso Legal para manterse actualizado do seu contido.

4. Utilización do sitio web.

O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, fórums de discusión ou grupos de noticias) e con carácter enunciativo pero non limitativo,a:

4.1. Utilizar o sitio web,os seus contidos e servizos de conformidade coa Lei,o presente Aviso Legal,os bos costumes e a orde pública. En consecuencia,obrígase a non utilizar o sitio web con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao presente Aviso Legal,lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros ou que de calquera forma poida danar,inutilizar ou deteriorar o sitio web ou os seus servizos ou impedir un normal goce do sitio web por outros usuarios.

4.2. Non destruír,alterar,inutilizar ou deteriorar os datos,programas ou documentos que se atopen no sitio web.

4.3. Non suprimir,alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no sitio web.

4.4. Non introducir programas,virus,macros ou calquera outro dispositivo que causen ou poidan causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos da COMPAÑÍA ou de terceiros.

4.5. Non reproducir,distribuír,realizar comunicación pública,incluída a súa modalidade de posta a disposición, nin utilizar informacións,mensaxes,gráficos,debuxos,arquivos de son e/ou imaxe,fotografías,gravacións,software e,en xeral,calquera clase de material accesible a través do sitio web ou dos servizos ofrecidos no mesmo,en calquera soporte e por calquera medio técnico,sen autorización da COMPAÑIA.

4.6. Facer uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo os comentarios, foros de opinión, etc.) que A COMPAÑÍA ofreza no seu sitio web e a non empregalos para incorrer en actividades ilícitas ou contrarias á boa fe e ao ordenamento legal;

A COMPAÑÍA resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa,que sexan discriminatorios,xenófobos,racistas,pornográficos,que atenten contra a mocidade ou a infancia,a orde ou a seguridade pública ou que,ao seu xuízo,non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso,A COMPAÑÍA non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros,chats,ou outras ferramentas de participación.

5. Acceso ao sitio web

5.1. O acceso e/ou utilización do sitio web polo usuario é libre e gratuíto.

5.2. Algúns dos servizos e contidos ofrecidos pola COMPAÑÍA poden atoparse suxeitos a rexistro e/ou a contratación previa e pago dun prezo na forma que se determine nas Condicións Xerais de Rexistro e Contratación,as cales se porán á súa disposición de forma clara para coñecemento do usuario.

5.3. A COMPAÑÍA poderá tamén establecer unhas Condicións Particulares de obrigado cumprimento que regulen a utilización e/ou contratación de certos produtos ou servizos específicos que ofreza ao usuario a través do sitio web. Por iso,antes de utilizar e/ou contratar devanditos produtos ou servizos específicos o usuario deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares creadas para ese efecto pola COMPAÑÍA.

O rexistro e a utilización e/ou contratación dos produtos ou servizos que se ofrezan no sitio web implican a aceptación das condicións xerais e/ou particulares que os regulen na versión publicada pola COMPAÑÍA no momento en que se produza dita utilización e/ou contratación.

5.4. Para a utilización e/ou contratación de certos produtos ou servizos ofrecidos pola COMPAÑÍA no seu sitio web será necesario que o usuario se rexistre e achegar os seus datos persoais nun formulario electrónico de alta de usuario,datos que o usuario facilitará voluntariamente. O usuario será responsable de achegar información veraz e lícita e de mantela actualizada.A entrega dos datos solicitados no trámite de rexistro é obrigatoria para que o proceso de rexistro como usuario quede ultimado e entenderase como expresión inequívoca do consentimento do usuario para a inclusión dos seus datos persoais na correspondente base de datos da COMPAÑÍA. Toda a información dos seus datos persoais será recollida e tratada de acordo co estipulado no apartado 6 deste Aviso Legal e nas condicións de rexistro.

5.5. Os menores de 14 anos non deberán rexistrarse nin contratar produtos e servizos do sitio web. Se A EMPRESA detecta o rexistro dun menor de 14 anos procederá a cancelar o rexistro e impedir o acceso pola devandita persoa á utilización dos produtos,servizos ou contidos do sitio web.

6. Protección de datos persoais

6.1. En cumprimento da lexislación aplicable, A COMPAÑÍA informa o usuario que os datos persoais que se lle poidan requirir como consecuencia do rexistro e utilización e/ou contratación de produtos e servizos ofrecidos polo sitio web serán obxecto de tratamento automatizado coa finalidade de garantir a protección dos citados datos persoais e realizar a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora das súas actividades para ofrecerlle un servizo máis personalizado e eficaz.

6.2. Para máis información sobre este punto,rogamos lea a nosa Política de Privacidade e Protección de Datos.

7.Propiedade intelectual e industrial. Todos os dereitos reservados.

7.1.Os códigos fonte,programas de computador,textos,deseños,imaxes,bases de datos,logos,estrutura,marcas e demais elementos do sitio web están protexidos polas leis e os tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial.

7.2.Todos os dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual do sitio Weby dos seus contidos pertencen,como autor de obra colectiva ou como cesionaria,á COMPAÑÍA ou,no seu caso,a terceiras persoas.

7.3.O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual titularidade da COMPAÑÍA e de terceiros.

7.4.O usuario que envía información de calquera tipo á COMPAÑÍA declara,garante e acepta que ten dereito a facelo libremente,que dita información non infrinxe ningún dereito de propiedade intelectual,de marca,de patente,segredo comercial ou calquera outro dereito de terceiro,que dita información non ten carácter confidencial e que dita información non é prexudicial para terceiros. Expresamente o usuario recoñece asumir a responsabilidade da información e imaxes que forneza,alcanzando dita responsabilidade,sen restrición algunha,á exactitude,legalidade,orixinalidade e titularidade da mesma. O sitio web non asume ningunha responsabilidade sobre o contido das devanditas comunicacións.

7.5.O usuario pode visualizar todos os elementos do sitio web,imprimilos,copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa,única e exclusivamente,para o seu uso persoal e privado.

7.6.A COMPAÑÍA proporciona o acceso a informacións,servizos,programas ou datos en Internet que poden pertencer a terceiras persoas,nese caso A COMPAÑÍA non se fai responsable dos devanditos contidos nin de cantas reclamacións poidan derivarse da calidade,fiabilidade,exactitude ou corrección dos mesmos.

7.7.Aos efectos do previsto no artigo 32.1 do Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual,A COMPAÑÍA oponse expresamente á utilización de calquera contidos deste sitio web coa finalidade de realizar reseñas ou revistas de prensa (press-clipping) sen contar coa previa autorización da COMPAÑÍA.

7.8.A COMPAÑIA resérvase o dereito de decidir cando unha información fornecida por un usuario ou aparecida no sitio web vai contra as políticas e o espírito do sitio web e,por tanto,cando se fai necesaria a súa eliminación.

8.Mensaxes publicitarias

Os contidos integrados na presente páxina Web conforman unha obra única e son postos a disposición do usuario por parte da COMPAÑÍA baixo dita premisa. A vontade do usuario de acceder á información e servizos postos a disposición do público nesta páxina Web supón tamén a aceptación incondicional de recibir as mensaxes publicitarias incluídos na mesma,independentemente do seu formato,sen que sexa posible que o usuario reciba a información e servizos desta páxina Web sen a recepción simultánea das mensaxes publicitarias incorporados á mesma. O usuario,ao solicitar o acceso á páxina Web da COMPAÑÍA,coñece e consente que esta páxina Web finánciase principalmente cos ingresos derivados das mensaxes publicitarias contidos na mesma. En consecuencia,queda terminantemente prohibido pola COMPAÑÍA a calquera usuario que desexe acceder e recibir os contidos desta páxina Web a instalación de calquera tipo de software ou tecnoloxía que permita disociar a recepción simultánea de contidos informativos e servizos das mensaxes publicitarias contidos na mesma páxina Web. No caso de que o contido da presente estipulación non sexa respectado,A COMPAÑÍA resérvase o dereito a denegar ao usuario o acceso a esta páxina polo tempo que libremente estime así como o exercicio das accións legais que correspondan en defensa dos seus lexítimos intereses.

9.Ligazóns de terceiros

9.1.No caso de que no sitio web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros lugares de Internet,A COMPAÑÍA non exercerá ningún tipo de control sobre estes lugares e contidos. En ningún caso A COMPAÑÍA asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo,nin garantirá a dispoñibilidade técnica,calidade,fiabilidade,exactitude,amplitude,veracidade,validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida na cabeza dos hipervínculos e outros lugares de Internet.

Estas ligazóns proporciónanse unicamente para informar o usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre un tema concreto,e a inclusión dunha ligazón non implica a aprobación da páxina web enlazada por parte da COMPAÑÍA.

9.2.A COMPAÑÍA tan só autoriza mencións aos seus contidos noutros sitios web,sempre que sexan respectuosos,cumpran a lexislación vixente e en ningún caso reproduzan,sen a debida autorización,os contidos da COMPAÑÍA.

10.Utilización de cookies

Este sitio web utiliza cookies polo que rogamos lea atentamente a nosa Política de cookies.

11.Limitación de responsabilidade da COMPAÑÍA

11.1.A COMPAÑÍA fai o posible por ofrecer a información contida no sitio web de forma veraz e sen erros. No caso que nalgún momento producísese algún erro deste tipo,alleo en todo momento á vontade da COMPAÑÍA,procederíase inmediatamente á súa corrección en canto fóra do seu coñecemento.

11.2.A COMPAÑÍA non se fai responsable,en ningún caso,dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen derivarse do uso da información que contén o seu sitio web.

11.3.A COMPAÑÍA non garante a dispoñibilidade permanente de acceso á páxina Web ou aos servizos que esta ofrece polo que queda especialmente eximida de responsabilidade por deficiencias de servizo imputables ao centro servidor ou a redes de conexión e polos danos que calquera virus informático ou programa malicioso puidese causar.

11.4.Posto que parte do contido do sitio web procede doutros usuarios,A COMPAÑÍA non pode garantir a corrección ou exactitude dos contidos envorcados nin das comunicacións emitidas polos usuarios,nin tampouco a calidade,seguridade ou legalidade do que se ofrece no sitio web. O usuario recoñece e acepta que a utilización do sitio web,así como a prestación dos servizos e a adquisición dos mesmos,realízase baixo o seu enteiro risco e a súa enteira responsabilidade.

12.Comunicacións

12.1.Aos efectos do presente Aviso Legal,e para calquera comunicación que sexa precisa entre A COMPAÑÍA e o usuario,este deberá dirixirse ao Servizo de Atención ao Cliente mediante correo electrónico a contacto@farodevigo.es ,ou ben mediante comunicación escrita dirixida ao Departamento de Atención ao Cliente da COMPAÑÍA,sito en Vigo,rúa Policarpo Sanz,22,baixos.

12.2.As comunicacións da COMPAÑÍA ao usuario realizaranse conforme aos datos achegados por este no formulario electrónico de rexistro de usuario.

12.3.O usuario non pode utilizar o sitio web ou ferramentas de comunicación para recompilar direccións,enviar spam ou incumprir o presente Aviso Legal ou a política de privacidade. A COMPAÑÍA pode revisar ou filtrar as mensaxes dos usuarios para controlar as actividades maliciosas ou o contido prohibido. Por favor,contacte con Atención ao Cliente para denunciar o correo lixo realizado por outros usuarios.

13.Accións legais

A COMPAÑÍA se reserva,así mesmo,a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos,ou polo incumprimento das presentes condicións.

14.Lei aplicable e xurisdición

14.1.O presente Aviso Legal será interpretado e rexerase polas súas propias cláusulas e pola lexislación española vixente.

14.2.Para calquera controversia,as partes sométense aos Xulgados e Tribunais do domicilio da COMPAÑÍA.